Strefa Klienta


Poglądowe dokumenty niezbędne do wyceny:


Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):

- aktualny odpis z księgi wieczystej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych),

- akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym),

- w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,

- inne, mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne, itp.,W przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:

- kopia pozwolenia na budowę (do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej),

- rozkład funkcjonalny lokalu (ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej),

- przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.Lokal użytkowy:

- aktualny odpis księgi wieczystej (do uzyskania w Sądzie w wydziale Ksiąg Wieczystych),

- wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali (do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym),

- akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- umowa najmu (jeśli lokal jest przedmiotem najmu),

- inne, mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości, m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne, itp.Dom jednorodzinny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

- aktualny odpis księgi wieczystej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych),

- akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków (do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym),

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy (do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie),

- pozwolenie na budowę,

- pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,

- projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku),

- kosztorys budowlany, w przypadku budowy / rozbudowy / modernizacji,

- kopia umowy przedwstępnej, w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;

- inne, mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości, m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne, itp.Działka gruntu:

- aktualny odpis księgi wieczystej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych),

- akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza (do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym),

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy (do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie),

- inne, mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości, m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

- aktualny odpis księgi wieczystej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych),

- akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza (do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym),

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy (do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie),

- obowiązujące umowy najmu,

- informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.